A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő
megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a
gyakorlását.

A Tokaji Írótábor Egyesület weboldalának látogatása, a szolgáltatások igénybe vétele elektronikus regisztrációt nem igényel, nem gyűjtjük látogatóink adatait elektronikus hírlevél küldése, vagy későbbi marketing tevékenység érdekében.

A Tokaji Írótábor Egyesület személyes adatait kizárólag az évente megrendezésre kerülő Tokaji Írótábor rendezvény lebonyolítása és megszervezése céljából kezeli, azokról nyilvántartást nem vezet, harmadik félnek azokat nem adja ki, és egyéb marketing tevékenység céljából sem használja fel.

A Tokaji Írótábor Egyesület-el folytatott telefonos beszélgetések rögzítésre nem kerülnek, az akkor esetlegesen közölt személyes adatok sem kerülnek rögzítésre.

A Tokaji Írótábor Egyesület tevékenysége során adatkezelést annak ügyvezetője folytat, illetve az alábbi partnereink:

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Egyesület név: Tokaji Írótábor Egyesület
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Deák Ferenc utca 2.

Szervezet nyilvántartási száma: 05-02-0000919
Adószám: 19077558-1-09
Képviselő: Papp-Für János
Telefonszám: 06-30-814-3799
E-mail cím: tokaji.irotabor@gmail.com
Honlap: www.tokajiirotabor.hu

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
(Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de
szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Egyesületünk IT szolgáltatója
Egyesületünk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz
igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhely szolgáltatás) biztosítja, és ennek
keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott
személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a
szerveren.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: Microtech 2002. Bt.
Telephely: 4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 18..
Cégjegyzékszám: 09 06 011898
Adószám: 21473487-2-09
Képviselő: Volosinovszki János
Telefonszám: 06-70-304-8788
E-mail cím: info@microtechbolt.hu
Honlap: www.microtechbolt.hu

Postai szolgáltatások, kézbesítés
Ezen adatfeldolgozók Egyesületünktől megkapják a Tokaji Írótábor rendezvény szállás és étkezés díjazásához szükséges postai csekk, illetve a részletes programfüzet kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe).
Ezen szolgáltatók:
Magyar Posta